You are using an outdated and unsupported browser. Please upgrade to Chrome, FireFox, Opera, Safari or Internet Explorer 9. Thanks!   
Vragen? Bel ons op +32 2 311 52 99 Zeker en veilig!
Geselecteerd door onze experts
Korting tot -40%
Levering €5,90
Gratis terugzending
Kurk garantie
Geselecteerd door onze experts
Korting tot -40%
Levering €5,90
Gratis terugzending
Kurk garantie

Algemene Verkoopsvoorwaarden


Versie 1.0 – inwerkingtreding [24 mei 2012]

Artikel 1 – Voorwerp en toepassingsgebied

1.1. De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van verkoop van producten (hierna de “Producten”) via de Internetsite UpperWine (beschikbaar op het adres www.upperwine.com, hierna genoemd de “Site”), op het Belgisch, Nederlands en Luxemburgs grondgebied. De huidige Algemene Voorwaarden beheren elke verkoop van Producten uitgevoerd op de Site.

1.2. De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, de N.V. naar Belgisch recht Sacriana N.V., ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0845.854.054 (BTW BE 0845.854.054 ), met maatschappelijke zetel te 1380 Ohain, Chemin du Grand Bois 6, in België, hierna genoemd de “Verkoper”, en anderzijds, de persoon die de Site wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren, hierna genoemd het “Lid”. Het Lid en de Verkoper worden hierna samen de “Partijen” genoemd. De Partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van alle voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de Site.

1.3. Elke bestelling van een Product dat wordt aangeboden op de Site (hierna genoemd de “Bestelling”) veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door het Lid van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening (vanwege het Lid). Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de bekrachtiging van de bestelbon zoals nader bepaald in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden een elektronische handtekening uitmaakt die, tussen de Partijen, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening en die de integraliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling bewijst.

1.4. De huidige Algemene Voorwaarden betreffen ten exclusieve titel slechts de Leden, natuurlijke personen die geen handelaars zijn. Het Lid die een Product op de Site wenst te kopen, verklaart volledig juridisch handelingsbekwaam te zijn. Elke persoon die door de Wet onbekwaam is verklaard in de zin artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kan in geen geval aankopen op de Site, of moet dit doen via tussenpersoon, en onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger, geïdentificeerd overeenkomstig artikel 2 van de Algemene Voorwaarden. Deze wettelijke vertegenwoordiger wordt ertoe gehouden de Algemene Voorwaarden na te leven.

1.5. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, verbindt elk Lid er zich toe bij het inschrijven te bevestigen (door het gepaste vakje aan te kruisen) dat hij/zij meer dan 18 jaar oud is.

Artikel 2 – Toetreding

2.1. De aankoop van Producten op de Site is voorbehouden aan de Leden die voorafgaandelijk et rechtsgeldig zijn toegetreden tot UpperWine, door de procedure van inschrijving te volgen beschreven op de Site. Deze inschrijvingsprocedure houdt voor het Lid de verplichting in zich te identificeren door zich een gebruikersnaam (zijn e-mail adres) en een wachtwoord te verschaffen, ten einde toegang te krijgen tot het deel van de Site dat aan de Leden is voorbehouden. De gebruikersnaam en wachtwoorden zijn persoonlijk en vertrouwelijk, en de Verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van misbruik van de gebruikersnaam of het wachtwoord van een Lid.

2.2. De toetreding tot UpperWine wordt voorbehouden aan Leden die er toelating voor kregen, hetzij door een gepersonaliseerde uitnodiging, hetzij door gesponsord te worden door een bestaand Lid. De Verkoper geeft zodus de mogelijkheid aan zijn Leden om hun naasten en vrienden te sponsoren zodat ook zij Lid kunnen worden. Aan deze sponsoring is geen enkele financiële tegenprestatie verbonden.
De Verkoper houdt zich evenwel het recht voor deze sponsoring te weigeren, indien deze de kring van vrienden en naasten van het Lid overschrijdt. Het massief rekruteren van gesponsoriseerden buiten deze beperkte kring, hetzij via advertenties op Internet, in tijdschriften of discussieforums, door wel of niet de naam van UpperWine of van de Verkoper te gebruiken, is strikt verboden, en zal (gerechtelijk) vervolgd worden.

2.3. De Verkoper houdt zich het recht voor op elk moment een Lid te kunnen uitsluiten, en bijvoorbeeld in geval van gebrek aan betaling van eerdere aankopen, in geval van herhaaldelijke, abnormale teruggave van artikelen en/of bij misbruik van teruggave. Het Lid zal ingelicht wordt van zijn uitsluiting via e-mail naar het adres dat hij heeft aangegeven bij zijn toetreding.

Artikel 3 – Beschrijving en beschikbaarheid van Producten

3.1. De verkoop van Producten op de Site geschiedt enkel in het kader van evenementverkopen, d.w.z. dat de verkoop aanvangt en afsluit op een welbepaalde datum en uur. Deze data worden vermeld op de Site en zullen worden meegedeeld aan de Leden door verzending van een e-mail naar het bij hun toetreding opgegeven adres.

3.2. De tot verkoop aangeboden producten zijn deze die zich op de Site bevinden, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de welbepaalde dag en moment waarop de Site wordt geraadpleegd door het Lid, en binnen de perken van de beschikbare stock. De Verkoper zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van Producten in ‘real time’ op de Site weer te geven maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het voldoen van een Bestelling van een Lid indien een Product niet meer beschikbaar zou zijn. In geval van onbeschikbaarheid van een van de bestelde Producten, zal het Lid erover ingelicht worden, en zal hij de mogelijkheid hebben om ofwel zijn Bestelling te wijzigen, ofwel deze te annuleren, in welk geval hij het bedrag van zijn Bestelling terugbetaald zal krijgen indien hij reeds betaald had.

3.3. Afbeeldingen, teksten en andere beschrijvende elementen die de Producten illustreren maken geen deel uit van het contractueel gebied. Indien deze afbeeldingen en/of teksten verkeerdelijk zouden zijn weergegeven, kan de aansprakelijkheid van de Verkoper niet in het gedrang komen. Deze laatste verbindt zich ertoe de beste inspanningen te leveren ten einde zo snel mogelijk de fouten of weglatingen te verbeteren eens hij hierover werd ingelicht.

Artikel 4 – Aankoopprijs en Voorbereidings- en leveringskosten

4.1 Aankoopprijs van een product
De prijs van elk Product wordt weergegeven op de Site ( hierna de “Aankoopprijs”) in Euro, BTW inbegrepen. Deze prijs geldt in België, Nederland en Luxemburg en is exclusief de voorbereidings- en leveringskosten, eveneens ten laste van het Lid, net zoals elke korting of aankoopbon aan het Lid ten persoonlijke titel toegekend in vermindering komt van de prijs. Om de Leden toe te laten de toegepaste prijzen op de Site te vergelijken met deze in handelszaken, kan een vergelijkingsprijs worden weergegeven, hierna genoemd de “Winkelprijs”, zowel als de berekening van het verschil tussen de Winkelprijs en de Aankoopprijs. De Winkelprijs is een vergelijkingsprijs, in Euro en BTW inbegrepen, huidig of tijdens het vorige seizoen in de traditionele verkoopwinkels van het weergegeven Product toegepast. Het kan ofwel gaan om de referteprijs aangeraden door de producent, invoerder of groothandel aan de winkels die het artikel verkopen, ofwel een prijs die in de winkel werd vastgesteld bij de verkoop van dit artikel, ofwel een prijs die werd vastgesteld op het originele etiket dat op het artikel werd aangebracht. Deze vergelijking houdt geen rekening met de voorbereidings- en leveringskosten, noch met enige korting of aankoopbon die ter persoonlijke titel aan het Lid werd toegekend. De Verkoper houdt zich het recht voor zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de Producten zullen gefactureerd worden op basis van de van kracht zijnde Aankoopprijs op het moment van de bevestiging van de bestelling, en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

4.2. Voorbereidings- en leveringskosten
Bij de bestelling verbinden de Leden zich ertoe bovenop de Aankoopprijs van de bestelde producten de voorbereidings- en leveringskosten (hierna de “Kosten”) te betalen. Deze Kosten schommelen in functie van het type en de hoeveelheid van de bestelde Producten, en van de gekozen leveringswijze, en zijn BTW inclusief. Het Lid kan het bedrag van deze Kosten raadplegen op de Site door te klikken op “Winkelmandje”, waar een berekening van het totaal bedrag wordt weergegeven dat overeenstemt met de Aankoopprijs van de Producten samen met de Kosten. De Vennootschap houdt zich het recht voor het bedrag van de Kosten op elk moment te wijzigen, maar de Kosten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van de Bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Deze Kosten blijven verschuldigd en worden niet terugbetaald aan het Lid indien hij de volledige Bestelling of een gedeelte ervan terugzendt krachtens zijn herroepingsrecht, overeenkomstig artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 – Bestellingsmodaliteiten

5.1. Om een Bestelling uit te voeren moet het Lid naar een aan Leden voorbehouden gedeelte van de Site gaan, door zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te geven, en moet hij het bestelformulier dat hem op de Site ter beschikking wordt besteld invullen, waar hij de nodige informatie voor zijn identificatie zal opgeven en met name zijn naam, voornaam en leveringsadres. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mededeling van verkeerde informatie. Na het bestelformulier te hebben ingevuld, wordt het Lid uitgenodigd het bestelproces af te sluiten, door te klikken op “Bestelling doorsturen” waardoor het Lid verklaart volledig en zonder voorbehoud de integraliteit van de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, zijn Bestelling definitief bevestigt en zich ertoe verbindt de integraliteit van het totaal verschuldigd bedrag te betalen, hetzij de Aankoopprijs, vermeerderd met de Kosten, en verminderd met mogelijke aankoopbonnen.

5.2. De Verkoper zal elke Bestelling bevestigen door verzending van een e-mail aan het Lid naar het door het Lid bij zijn toetreding opgegeven adres, binnen de 24 uur na Bestelling (hierna “Bestellingsbevestiging”). De Bestellingsbevestiging zal onder meer de datum van de Bestelling, het bestelde Product, zijn Aankoopprijs, vermeerderd met de Kosten, het leveringsadres en -modaliteiten vermelden. De door de Verkoper opgeslagen gegevens, zowel als de Bevestiging van de Bestelling maken het bewijs uit van de contractuele relaties ontstaan tussen de Partijen.

5.3. De Verkoper houdt zich het recht voor elke bestelling of levering te annuleren in geval van (i) bestaand geschil met het Lid, (ii) niet-betaling van het totaal bedrag of van een gedeelte ervan bij een vorige bestelling of (iii) weigering vanwege de bankinstellingen van toelating tot betalen met kredietkaart. In dat geval, kan de aansprakelijkheid van de Verkoper in geen geval in het gedrang komen.

5.4. Na een Bestelling kan het Lid de Bestelling niet meer annuleren, maar zal hij kunnen gebruik maken van zijn herroepingsrecht, volgens de voorwaarden beschreven in artikel 8 van de huidige Algemene Voorwaarden.

Artikel 6 – Betalingsmodaliteiten

De betaling van aankopen geschiedt door een kredietkaart van het type Visa en Mastercard of door Maestro. Bij de bevestiging van de Bestelling, kiest het Lid één van de voorgestelde betalingswijzen. Indien hij kiest om via een kredietkaart te betalen geeft het lid de naam op die op zijn kredietkaart staat, het nummer van de kaart, de vervaldatum en het controlenummer. Sommige uitgevende bankinstellingen kunnen een bijkomende handtekening eisen van het type digipass. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de uitgevende bankinstelling. Indien de betaling wordt bevestigd, zal de afschrijving plaatsvinden, na de facturatie van de Bestelling, en dit volgens de modaliteiten overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven. De Verkoper zal geen betaling voor een bedrag groter dan duizend (1000) euro per bestelling aanvaarden. Het (de) Product(en) blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van de Aankoopprijs en de Kosten die bij de Bestelling werden aangegeven.

Artikel 7 – Levering

7.1. De levering wordt uitgevoerd door de Verkoper, overal in België, Nederland en Luxemburg. Bij de levering, wordt een verkoopsfactuur overhandigd aan het Lid. Voor breekbare producten, werkt UpperWine samen met een gespecialiseerde vervoerder. Het bedrijf zal u een paar dagen na het einde van de verkoop contacteren om een leverdag met u vast te leggen. Leveringen vinden plaats op werkdagen tussen 7u en 18u. De bestelde producten zullen dan naar het adres van uw keuze geleverd worden en door de persoon van uw keuze ontvangen worden (woonplaats, buur, werkplaats). In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus van het opgegeven adres. Het is dan aan het Lid de bezorger te contacteren om een nieuwe leveringsdatum overeen te komen. Indien het Lid geen nieuwe levering regelt binnen een termijn van 3 weken vanaf de bevestiging van de Bestelling, of wanneer hij afwezig is bij deze nieuwe levering, zal de Bestelling automatisch worden teruggezonden naar de Verkoper, die vervolgens contact zal nemen met het Lid om de levering van de Bestelling te regelen. In dat geval kunnen bijkomende leveringskosten van het Lid geëist worden.De leverperiode wordt in de bevestigingse-mail aangekondigd.

7.2. De overdracht van risico aan het Lid geschiedt op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product ter beschikking wordt gesteld volgens de door het Lid gekozen leveringswijze, d.w.z. aan het gekozen leveringadres. Het controlesysteem dat wordt gebruikt door de Bezorger levert het bewijs van terbeschikkingstelling.

7.3. Het komt het Lid toe de verzendingen te controleren bij hun aankomst en alle voorbehouden of klachten te formuleren die gerechtvaardigd zouden lijken, tot zelfs het pakje te weigeren, indien het zou kunnen geopend zijn geweest of klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont. De genoemde voorbehouden en klachten betreffende de levering van Producten moeten rechtstreeks aan de vervoerder worden gericht per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen de 3 werkdagen volgend op de levering van Producten, waarvan kopie aan de Verkoper.

Artikel 8 – Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

8.1. Indien een van de op de Site aangekochte artikelen niet geschikt is voor het Lid, beschikt hij over een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de levering, om af te zien van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, overeenkomstig de Europese en nationale wetgevingen die van toepassing zijn op de Algemene Voorwaarden (1). Binnen deze termijn moet het Lid aan de Verkoper zijn voornemen meedelen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, door een e-mail te sturen naar support@upperwine.com. Een retourcode en een retourbon zal hem per e-mail opgestuurd worden. Deze retourbon moet hij invullen, ondertekenen en bij het pakje dat hij terugstuurt insluiten.
Te tellen vanaf het door het Lid uitgedrukte voornemen om heel of een deel van zijn Bestelling terug te sturen, beschikt hij over een termijn van 10 kalenderdagen om de Producten terug te zenden aan de Verkoper. Bij niet-naleving van deze termijn, zal het Lid ontzet zijn van zijn herroepingsrecht, en moet hij overgaan tot betaling van zijn Bestelling.

8.2. De retour aan de Verkoper zal geschieden naar het volgende adres van de Verkoper, -behalve in geval van andersluidende instructies meegedeeld aan het Lid-, en per welk transportmiddel ook gekozen door het Lid, dewelke het bewijs van verzending moet behouden: Sacriana, Chemin du Grand Bois 6, B-1380 Ohain, België. De kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van het Lid.

8.3. In geval het Lid zijn herroepingrecht uitoefent volgens de modaliteiten overeengekomen in de vorige paragraaf, verbindt de Verkoper er zich toe hem de Aankoopprijs terug te storten, indien deze reeds betaald werd, ten laatste binnen dertig (30) dagen vanaf ontvangst van de Verkoper van het teruggestuurd pakket. Anderzijds blijven de Voorbereidings- en leveringskosten verschuldigd zelfs in geval van volledige retour van het pakje.
Deze terugbetaling zal op de volgende wijze plaatsvinden:
Indien het Lid per kredietkaart zijn Bestelling betaald heeft, na nakijken van de teruggezonden artikelen, zal een krediet uitgevoerd worden op de gebruikte kredietkaart van het Lid tegen de Aankoopprijs van de teruggezonden artikelen, mits aftrek van de verschuldigde bedragen of de aankoopbonnen of kortingen gebruikt om de Bestelling te betalen. De terugbetaling aan het Lid zal gebeuren volgens de met de bank die de kaart uitgeeft overeengekomen modaliteiten. Als het Lid per een andere betalingswijs betaald heeft, zal de terugbetaling via overschrijving op het vermeld rekeningnummer op de teruggavenbon uitgevoerd worden. Zou er geen geldig rekeningnummer op de teruggavenbon vermeld zijn, zal de terugbetaling door de Verkoper uitgevoerd worden onder de vorm van een aankoopbon, geldig op een volgende aankoop op de site.

8.4. Het Lid zal dit herroepingrecht niet kunnen uitoefenen indien de geleverde Producten klaarblijkelijk het voorwerp hebben uitgemaakt van een duurzaam gebruik werden beschadigd of indien er stukken aan ontbreken. De Producten moeten goed beschermd teruggestuurd worden, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat van wederverkoop (niet door de cliënt beschadigd, gehavend of bezoedeld) vergezeld met alle mogelijke toebehoren, gebruiksaanwijzingen en documentatie. Dit aan het hierboven genoemd adres, vergezeld met de originele verkoopsfactuur, waarvan het Lid een kopie behoudt. Bij gebreke hieraan, zullen de Producten niet kunnen worden teruggenomen. Kunnen eveneens niet worden teruggenomen, de pakjes voor dewelke geen enkel ingesloten element toelaat de verzender te identificeren (retournummer, bestelnummer, naam, voornaam, adres). De teruggezonden artikelen die niet kunnen worden aanvaard blijven op het adres van de Verkoper, en ter beschikking van het Lid die ertoe gehouden is ze terug te nemen en ze te betalen. In geval van abnormale terugzendingen of met misbruik van recht, houdt de Vennootschap zich het recht voor een latere Bestelling te weigeren.

8.5. De Verkoper mag in ieder geval niet gehouden zijn producten (i) die beschadigd werden door een fout van het Lid te vervangen of terug te betalen (zoals bvb. omwille van slechte bewaringsomstandigheden) of (ii) die niet meer voor consumptie geschikt zijn omwille van een te lange bewaringsperiode.

Artikel 9 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens

9.1. De N.V. Sacriana verzamelt de persoonsgegevens aangaande de Leden, op basis van de gegevens die zij hem op de Site hebben meegedeeld. Zij verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verspreiden aan derden. Deze persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze zullen enkel door zijn interne diensten gebruikt worden voor de verwerking van bestellingen of met het oog op het versterken of verpersoonlijken van de communicatie, met name via brieven / informatieve e-mails zowel als in het kader van de verpersoonlijking van de site en in functie van de voorkeuren vastgesteld bij de Leden.

9.2. De N.V. Sacriana verkoopt aldus niet, commercialiseert niet, en huurt de inlichtingen aangaande zijn Leden niet uit aan derden. In geval van overdracht of gebruik door derden van persoonsgegevens, verbindt de N.V. Sacriana zich ertoe vooraf het Lid te verwittigen ten einde hem toe te laten zijn bezwaarrecht uit te oefenen. De N.V. Sacriana kan tevens geconsolideerde statistieken leveren aan vertrouwensderden, betreffende zijn Leden, verkopen, uitwisselingsstructuren aangaande informatie op de Site, maar deze statistieken mogen geen enkel persoonsgegeven bevatten. Huidig artikel kan echter niet de overgang of de overdracht van activiteiten aan een derde beletten.

9.3. Overeenkomstig de Europese en nationale wetgevingen die van toepassing zijn op de Algemene Voorwaarden (3), kan het Lid zijn toegangsrecht tot het bestand en zijn verbeteringsrecht van de hem aangaande inlichtingen uitoefenen via de sectie “Persoonlijke Gegevens” van de rubriek “Mijn Account”. Hij kan zijn recht van verwijdering uitoefenen door naar de Site te gaan, onder de rubriek “Hulp & Contact” door “Ik wil mij uitschrijven” te selecteren, of per schrijven aan volgend adres : Sacriana N.V., Chemin du Grand Bois 6, 1380 Ohain, België (door adres, e-mail, naam, voornaam, postadres aan te geven); of per email aan : support@upperwine.com.

9.4. De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informaticabestand, gestockeerd op de harde schijf van de computer van het Lid. Cookies worden onder meer gebruikt om de dienst aangeboden aan het Lid te verpersoonlijken. Het Lid heeft de mogelijkheid cookies te weigeren door zijn internetbrowser in te stellen. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienst die hem wordt geleverd door de N.V. Sacriana te verpersoonlijken.

9.5. Deze cookies laten onder andere toe om het aantal bezoekers van de webpagina te tellen en de statistieken te verzamelen over de regelmatigheid van bezoeken van sommige pagina’s, en dit ten einde de Leden beter te bedienen.

9.6. Persoonsgegevens mogen door UpperWine en haar logistieke partners gebruikt worden voor het leveren en factureren van bestelde producten en diensten en om met de leden contact op te nemen in geval van problemen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

De Verkoper gaat enkel middelverbintenissen aan, voor alle stappen van toegang tot de Site, van het proces van de Bestelling, tot de levering of tot latere diensten. De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internet netwerk, met name een dienstonderbreking, een binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van informatica virussen, of van elk feit gekwalificeerd als overmacht. In elk geval kan de aansprakelijkheid van de Verkoper, volgens huidige Algemene Voorwaarden een bedrag gelijk aan de bedragen betaald of betaalbaar bij de transactie aan de oorsprong van de genoemde aansprakelijkheid niet overschrijden, wat ook de oorzaak of de vorm van de vordering in kwestie.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Alle elementen van de Site, visueel of sonorisch, de onderliggende technologie inbegrepen, zijn beschermd door het auteurs-, merken- en octrooirecht en meer algemeen door de intellectuele eigendom zoals de wet betreffende de databestanden. Zij zijn de exclusieve eigendom van de Verkoper. Het Lid die ten persoonlijke titel over een Internetsite beschikt en die op zijn eigen site, voor persoonlijk gebruik, een enkele link wenst aan te brengen die rechtstreeks naar de Site doorstuurt, moet verplicht de toelating ervoor vragen aan de Verkoper. Het zal in dat geval niet gaan om een impliciete overeenkomst van toetreding. Daarentegen, elke hypertekst link die terugstuurt naar de Site via de techniek van framing of in-line of deep link is formeel verboden. In alle geval, elke link, zelfs stilzwijgend toegelaten, zal moeten verwijderd worden op enkel verzoek van de Verkoper.

Artikel 12 – Contact en geschillenregeling

In geval van vragen over zijn aankoop, heeft de Koper de mogelijkheid contact op te nemen met de Verkoper via de in gelegenheid gestelde formulieren onder de rubriek : 'Hulp & Contact ' op de website van de Verkoper of rechtstreeks via het adres : support@upperwine.com. De Verkoper engageert zich tot de koper terug te wenden en hem een antwoord op zijn vraag te bezorgen in een tijdslimiet van maximum 5 werkdagen.

Artikel 13 – Nietigheid en integraliteit

Indien een of meerdere bedingen van de Algemene Voorwaarden als ongeldig gehouden worden of zodanig verklaard, in toepassing van een wet, een verordening of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden alle andere bedingen hun kracht en draagwijdte.
De Algemene Voorwaarden en de samenvatting van de bestelling overgemaakt aan het Lid maken een contractueel geheel uit en bevatten de integraliteit van de contractuele betrekkingen die hebben plaatsgevonden tussen de Partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten zullen de Algemene Voorwaarden de bovenhand hebben.

Artikel 14 – Bewijs

De informaticaregisters, bewaard in de informaticasystemen van de Verkoper en zijn partners binnen redelijke perken van veiligheid, zullen beschouwd worden als bewijs van de uitwisselingen, bestellingen en betalingen die tussen Partijen hebben plaatsgevonden.

Artikel 15 – Wijziging

De Verkoper houdt zich het recht om de Algemene Voorwaarden te alle tijde te wijzigen.

De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen beschikbaar zijn voor de Leden op de website.

Behoudens wettelijke of reglementaire andersluidende bepalingen, zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden onmiddellijk van kracht zijn of op een latere datum zoals aangeduid in de gewijzigde Algemene Voorwaarden of aangegeven door UpperWine.

Elke bestelling geplaatst door een Lid zal worden beheerst door de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling.

Artikel 16 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. In geval van geschil, zal gezocht worden naar een minnelijke oplossing vóór elke gerechtelijke vordering. Bij gebreke aan minnelijke regeling, zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel als enige bevoegd.

(1) (i) Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn (de artikelen 78 en volgende van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, de Nederlandse wet van 1 februari 2001 betreffende de koop of afstand en de Luxemburgse wet van 16 april 2003 betreffende de bescherming van de consumenten inzake contracten of afstand) en (ii) de Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn.

(2) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn (de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de Nederlandse wet van 6 juli 2000 houdende de regels inzake de bescherming van de persoonsgegevens en de Luxemburgse wet van 2 august 2002 betreffende de bescherming van de personen ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens)

(3) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn (de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de Nederlandse wet van 6 juli 2000 houdende de regels inzake de bescherming van de persoonsgegevens en de Luxemburgse wet van 2 august 2002 betreffende de bescherming van de personen ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens)