You are using an outdated and unsupported browser. Please upgrade to Chrome, FireFox, Opera, Safari or Internet Explorer 9. Thanks!   
Vragen? Bel ons op +32 2 311 52 99 Zeker en veilig!
Geselecteerd door onze experts
Korting tot -40%
Levering €5,90
Gratis terugzending
Kurk garantie
Geselecteerd door onze experts
Korting tot -40%
Levering €5,90
Gratis terugzending
Kurk garantie

Privacybeleid


Versie 1.0 – inwerkingtreding [24 mei 2012]

De N.V. UpperWine verzamelt de persoonsgegevens aangaande de Leden, op basis van de gegevens die zij hem op de Site hebben meegedeeld. Zij verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verspreiden aan derden. Deze persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze zullen enkel door zijn interne diensten gebruikt worden voor de verwerking van bestellingen of met het oog op het versterken of verpersoonlijken van de communicatie, met name via brieven / informatieve e-mails zowel als in het kader van de verpersoonlijking van de site en in functie van de voorkeuren vastgesteld bij de Leden.

De N.V. UpperWine verkoopt aldus niet, commercialiseert niet, en huurt de inlichtingen aangaande zijn Leden niet uit aan derden. In geval van overdracht of gebruik door derden van persoonsgegevens, verbindt de N.V. UpperWine zich ertoe vooraf het Lid te verwittigen ten einde hem toe te laten zijn bezwaarrecht uit te oefenen. De N.V. UpperWine kan tevens geconsolideerde statistieken leveren aan vertrouwensderden, betreffende zijn Leden, verkopen, uitwisselingsstructuren aangaande informatie op de Site, maar deze statistieken mogen geen enkel persoonsgegeven bevatten. Huidig artikel kan echter niet de overgang  of de overdracht van activiteiten aan een derde beletten.

Overeenkomstig de Europese en nationale wetgevingen die van toepassing zijn op de Algemene Voorwaarden (1), kan het Lid zijn toegangsrecht tot het bestand en zijn verbeteringsrecht van de hem aangaande inlichtingen uitoefenen via de sectie “Persoonlijke Gegevens” van de rubriek “Mijn Account”. Hij kan zijn recht van verwijdering uitoefenen door naar de Site te gaan, onder de rubriek “Hulp & Contact” door “Ik wil mij uitschrijven” te selecteren, of per schrijven aan volgend adres : UpperWine N.V., Chemin du Grand Bois 6, 1380 Ohain, België (door adres, e-mail, naam, voornaam, postadres aan te geven); of per email aan : support@upperwine.com.

De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informaticabestand, gestockeerd op de harde schijf van de computer van het Lid. Cookies worden onder meer gebruikt om de dienst aangeboden aan het Lid te verpersoonlijken. Het Lid heeft de mogelijkheid cookies te weigeren door zijn internetbrowser in te stellen. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienst die hem wordt geleverd door de N.V. UpperWine te verpersoonlijken.

Deze cookies laten onder andere toe om het aantal bezoekers van de webpagina te tellen en de statistieken te verzamelen over de regelmatigheid van bezoeken van sommige pagina’s, en dit ten einde de Leden beter te bedienen.

Persoonsgegevens mogen door UpperWine en haar logistieke partners gebruikt worden voor het leveren en factureren van bestelde producten en diensten en om met de leden contact op te nemen in geval van problemen.

 

 

 (1) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn (de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de Nederlandse wet van 6 juli 2000 houdende de regels inzake de bescherming van de persoonsgegevens en de Luxemburgse wet van 2 august 2002 betreffende de bescherming van de personen ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens)